Računovodske storitve

racunovodstvo


INDiGO knjigovodstvo obogati vaše računovodske informacije z dodano vrednostjo ter vam z rednim nadzorom omogoča modro uresničevanje zastavljenih poti.

Računovodske storitve zajemajo vsa opravila, potrebna za zagotavljanje pravilnega in pravočasnega vodenja poslovnih knjig ter opozarjanje na davčne posledice poslovanja. Strokovnost zahteva nenehno izobraževanje in prilagajanje, kar nam omogoča, da za vas delamo hitro, optimalno in učinkovito.

racunovodstvo


INDiGO knjigovodstvo obogati vaše računovodske informacije z dodano vrednostjo ter vam z rednim nadzorom omogoča modro uresničevanje zastavljenih poti.

Računovodske storitve zajemajo vsa opravila, potrebna za zagotavljanje pravilnega in pravočasnega vodenja poslovnih knjig ter opozarjanje na davčne posledice poslovanja. Strokovnost zahteva nenehno izobraževanje in prilagajanje, kar nam omogoča, da za vas delamo hitro, optimalno in učinkovito.

Vodenje glavne knjige

 • pregled ustreznosti listin, skladno z zakonodajo
 • svetovanje strankam pri izstavljanju knjigovodskih listin, pri kontroliranju prejetih in izdanih listin ter njihovem evidentiranju
 • evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo
 • davčno knjigovodstvo v okviru glavne knjige (evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence, izdelava knjig po zakonodaji o davku na dodano vrednost ter vodenje drugih pomožnih evidenc na podlagi davčnih predpisov)

Vodenje pomožnih knjig

 • pregled ustreznosti listin, skladno z zakonodajo
 • evidentiranje poslovnih dogodkov v pomožne knjige (register neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, računovodstvo stroškov dela, materialno in blagovno knjigovodstvo, blagajniška knjiga, itd.)

Knjigovodstvo plač

 • prijava in odjava zaposlenih, vključno s pripravo zahtevanih obrazcev
 • sestava Pogodbe o zaposlitvi
 • obračun plač za zaposlene
 • obračun avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb in obračun najemnin
 • priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov, prispevkov ter davkov
 • izdelava zahtevanih obrazcev za izplačilo dohodkov (za prejemnika in za DURS)
 • izpolnjevanje raznih potrdil o zaposlitvi in višini plače
 • vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta
 • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov
 • poročanje Zavodu RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ)
 • druge računovodske storitve, ki se nanašajo na zaposlene (po potrebi oziroma naročilu naročnika)

Računovodski izkazi

 • izdelava bilance stanja
 • izdelava izkaza poslovnega izida
 • izdelava izkaza bilančnega dobička oz. izgube
 • izdelava izkaza vseobsegajočega donosa
 • izdelava izkaza denarnih tokov
 • izdelava izkaza gibanja kapitala
 • izdelava pojasnil in razkritij k računovodskim izkazom

Druga poročila

 • izdelava poročil Statističnemu uradu Republike Slovenije
 • izdelava poročil Banki Slovenije
 • izdelava poročil za ZPIZ
 • izdelava poročil za DURS
 • izdelava poročil za AJPES
 • izdelava drugih predpisanih poročil za državne institucije

Davčne knjige in obračuni

 • obračun DDV in vseh drugih obračunov, skladno z zakonom, ki ureja DDV
 • vodenje davčnih knjig in evidenc, skladno z zakonom, ki ureja DDV
 • izdelava napovedi za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
 • izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb ter vodenje ustreznih evidenc (evidenca pokrivanja davčnih izgub, evidenca koriščenja davčnih olajšav, itd.)
 • izdelava obračuna davčnega odtegljaja za izplačila dohodkov z virom v RS, skladno z zakonom, ki ureja davek od dohodka pravnih oseb

Druge storitve

 • priprava poslovne dokumentacije za knjiženje
 • uskladitev terjatev in obveznosti s poslovnimi partnerji naših komitentov
 • sestavljanje dopisov, predračunov, ponudb, računov, itd.
 • sestavljanje zahtevkov do državnih institucij
 • izdelava opominov za zapadle neplačane terjatve komitentov
 • izdelava izpiska odprtih postavk (IOP)

Računovodski nadzor

 • kontrola organizacije in predlog reorganizacije računovodske funkcije naročnika
 • pregled evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne in davčne knjige
 • kontrola skladnosti knjigovodskih listin z zakonodajo in računovodskimi standardi
 • kontrola ustreznosti vrednotenja ter izkazovanja stanj terjatev in obveznosti v glavni knjigi ter pomožnih knjigah naročnika
 • kontrola izvajanja predhodnih kontrol v računovodskem oddelku
 • svetovanje pri organizaciji računovodske funkcije in pri računovodskem poročanju

Odličnost izvajanja računovodskih storitev vodi v lažje INDiGO poslovne odločitve podjetja.

Podatki o podjetju

KNJIGOVODSKE STORITVE
DIJANA ŠKRJANEC s.p.
Kračmanova cesta 6
SI - 1293 Šmarje - Sap

Davčna številka:
10270612
Matična številka:
3481603000
Davčni zavezanec:
DA
IBAN:
SI56 0201 9025 7772 272, NLB d.d.

Kontaktirajte nas


+ 386 31 252 259

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
www.indigo-knjigovodstvo.si

Poslovni čas

Pon - pet: 9.00 - 17.00
Sobote, nedelje in prazniki: zaprto

Kako do nas?